All posts by admin

21Nov/23

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืมกองทุน กยศ ภาคเรียนที่ 2/2566

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2566ลงทะเบียนเรียน วันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน 2566ยืนยันแบบเบิกเงินกู้ยืม กยศ. วันที่ 21 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2566

10Nov/23

กำหนดการรับชุดครุย

กำหนดการรับชุดครุย ว่าที่บัณฑิต (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 62xx)หลักสูตร วท.บ.• สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล• สาขาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด• สาขาการจัดการสาธารณภัย• สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

26Oct/23

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ฐิติพงษ์ คำเคนทรงพานุชสังกัดภาควิชาการศึกษาทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมีอินทรีย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566มีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

17Oct/23

ขอเชิญชวนนักศึกษา

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566อ่านรายละเอียด : https://www.dropbox.com/…/AAAkI0YKwU8243tAvJPSTHXXa…กรอกใบสมัคร : https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th 

17Oct/23

ภาพกิจกรรมค่าย SHT NMU Camp 3 “เปิดอาชีพสู่สายวิทย์ฯ สุขภาพ นวมินทราธิราช ครั้งที่ 3”

ผ่านไปแล้วกับ กิจกรรมค่าย SHT NMU Camp 3 “เปิดอาชีพสู่สายวิทย์ฯ สุขภาพ นวมินทราธิราช ครั้งที่ 3” ซึ่งกิจกกรมจัดขึ้นในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2566 โดยมี รศ.พญ.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพเป็นประธานในการเปิดพิธี โดยภายในงานมีกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ มากมายสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1gyNzfJ7u…   

12Oct/23

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2567เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2566สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.aspดูประกาศรับสมัครรอบที่ 1 : https://regsection.nmu.ac.th/portfolio2567/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมFacebook : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชโทร : 0 2244 3000 ต่อ 5818 และ 09 5374 8155

12Oct/23

พิธีลงนาม MOU

พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดย ผศ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กับมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย- BGU Murnau, Germany- Faculty of Medicine Ludwig-Mazimulians-Universitat Muchen,Munich, Germany- Kliniken Nordoberpfalz AG Weiden Medical Center, Weiden, Germany- Klinikum Garmisch-Patenkirchen, Germanyและพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโนยีสุขภาพ โดย รศ.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ กับมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีRead More…

09Oct/23

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินกับอาจารย์สำราญ ผลดีสังกัดภาควิชาการศึกษาทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาประวัติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566มีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

09Oct/23

รูปภาพการจัดอบรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566วันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าร่วมการอบรมอพยพหนีไฟ ภาคทฤษฎี ฝึกซ้อมแผนแบบชนิดโต๊ะ (Table topexercise : TTX) ณ ห้องประชุม KSS-801 อาคารสำนักงานอธิการบดีจากนั้น เวลา 14.00 น. โดยประมาณ ทำการอพยพหนีไฟ โดยจุดเกิดเหตุที่ ชั้น B3 ตึกทิวากรวงษ์ประวัติ การอพยพหนีไฟใช้ทางบันไดหนีไฟของตึกเกษมศรีRead More…

09Oct/23

รูปภาพงานประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ ห้อง TWP-304 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดย รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้กล่าวเปิดงานและบรรยายเรื่อง “ทิศทางและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” และการนำเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และผลการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปี 2567 จากคณะผู้บริหารและอาจารย์