All posts by admin

14Jul/23

ภาพกิจกรรมจับเข่าคุยครั้งที่ 4 14 ก.ค. 66

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และผู้สนใจ โดยเป็นกิจกรรมเพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566

05Jul/23

การวัดระดับทางภาษาอังกฤษ(Placement test)

การวัดระดับทางภาษาอังกฤษ(Placement test) สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 สถานที่สอบ สำนักงานอธิการบดีในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566เวลา 08.00 – 12.00และ 13.00 – 17.00 หมายเหตุ กรณีนักศึกษาไม่สามารถมาสอบได้ตามวันและเวลาที่กำหนดให้ส่งหลักฐานและเหตุผลจำเป็น มายัง Email : GenEd@nmu.ac.th ภายในวันที่ 20 ก.ค. 2566 เพื่อเข้าสอบในวันที่ 24 ก.ค. 2566(ที่นั่งสอบมีจำนวนจำกัด) รายละเอียดห้องสอบ :Read More…

03Jul/23

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ มูลสินสังกัดภาควิชาการศึกษาทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

03Jul/23

โครงการเตรียมความรู้พื้นฐานทางวิชาการและสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

โครงการเตรียมความรู้พื้นฐานทางวิชาการและสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพระหว่างวันที่ 7- 21 กรกฎาคม 2566ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรายละเอียดโครงการ : https://drive.google.com/…/1eWrCeDBC57GtjUJYRUP1RZMc94o…

28Jun/23

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทย์ ฯ (Gened Day) วันที่ 28 มิ.ย. 2566

ภาควิชาการศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการปรับปรุงรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในปี พ.ศ.2566 ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ทั้ง 12 หลักสูตรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้มีความเข้าใจถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาการศึกษาทั่วไป และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทราบข้อมูลช่องทางการประสานงานระหว่างหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา

13Jun/23

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2566รอบที่ 4 รับตรงอิสระดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3NyOElPผู้ที่มีรายชื่อให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ TCASที่ https://student.mytcas.com/ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2566*ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 16 มิถุนายน 2566

12Jun/23

รูปภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดทำ CLOs วันที่ 12 มิ.ย. 2566

เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจการกำหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา