คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่เปิดรับ
– หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
– หลักสูตรการจัดการสาธารณภัย
– หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
– หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด

รับสมัครและชำระเงินระหว่างวันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2564
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม https://bit.ly/3jeT6qi

แผนที่
https://goo.gl/maps/RiXoVpLves4gFXZXA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *