ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรมปี 2565
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ครั้งที่ 1 27 มค 65 เวลา 13.30 – 15.30 น.
เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายใน
โดย ผศ.ดร.อารียา จิรธนานุวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

ครั้งที่ 2 15 ก.พ. 65 เวลา 13.30 – 15.30 น.
เรื่อง การใช้ NMUsearch/การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
โดย คุณกนกวรรณ แสนสุข และคุณฐิตา ธุวการย์มีกิจ
บรรณารักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ครั้งที่ 3 21 เม.ย. 65 เวลา 13.30 – 15.30 น.
เรื่อง การใช้โปรแกรม Endnote
โดย คุณกนกวรรณ แสนสุข และคุณฐิตา ธุวการย์มีกิจ
บรรณารักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ครั้งที่ 4 2 พ.ค. 65 เวลา 13.30 – 15.30 น.
เรื่อง การเลือกใช้สถิติสำหรับงานวิจัย
โดย อ.ดร.กฤษณ์ ประสิทธิโชค
ภาควิชาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล

ครั้งที่ 5 เดือน มิ.ย. 65
เรื่อง Medical Device Startup in Thailand
โดย รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 TWP-601 อาคารสำนักงานอธิการบดี และระบบออนไลน์

https://www.facebook.com/SHT.NMU/posts/415736083667589