ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพทุกคน สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้ย่อมแสดงถึงความตั้งใจ และความานะพยายามที่จะแสวงหาอนาคตที่ดีของตนเองในวันข้างหน้า เมื่อเข้ามาสู่รั้วของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแล้ว จงตั้งตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของนักศึกษา ขอให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้คู่คุณธรรม ส่วนนักศึกษาปัจจุบันที่จะก้าวขึ้นสู่ชั้นปีที่สูงขึ้น ก็จงรักษาความเพียรไว้ให้มั่น สั่งสมประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ดีในวันข้างหน้า การศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสำเร็จได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่ฟันฝ่าไปไม่ได้ หากมีความมุ่งมั่นและมานะพยายามความสำเร็จ และอนาคตที่ดีรออยู่แล้วในวันข้างหน้า
      ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคน จงประสบผลสำเร็จในสิ่งที่หวังและมีความสุขในการใช้ชีวิตขณะเป็นนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาและตลอดไป

   
                                                เรืออากาศโทนาวิน สุรภักดี
                                          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ