อาจารย์จุฬณี สังเกตชน
หัวหน้าภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
อาจารย์กวิน ติยวัฒน์
ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
อาจารย์รสกร คล้ายอ่างทอง
ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
อาจารย์ทองพิทักษ์ ฮวบบางยาง
ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
อาจารย์กีรติ ศรีประไหม
ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
อาจารย์ฑาริกา มหายศนันท์
ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
อาจารย์ดวงพร เทพมณี
ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
อาจารย์เอกศักดิ์ ศิลากุล
ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
อาจารย์อจิรา เที่ยงตรง
ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
ดร.ผจญ ลานเหลือ
ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
อาจารย์นที รื่นวิชา
ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ หมื่นบุญมี
ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย