ดร.ธีตา ศรีคช
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ
อาจารย์สุวัฒน์ สุขสวัสดิ์
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพ
ผศ.ดร.สมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี
ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ
ดร.วศิทธิ์ ศิริลาภอนันต์
ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ
อาจารย์พิชยุตม์ วัฒนปรีชานนท์
ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ
อาจารย์ชาญชัย ศุภกิจอมรพันธ์
ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ
อาจารย์สุรีย์พร ทองสันทัด
ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ
อาจารย์ฝนทิพย์ พงษ์สิน
ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ
อาจารย์ชูพล พรหมสุทธิรักษ์
ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ
อาจารย์วัชระ สร้อยคำ
ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ
นพ.อิศร ภูมิเนาว์นิล
ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ
อาจารย์โชติรส โชติพันธ์
ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ
ผศ.ดร.อารียา จิรธนานุวัฒน์
ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ
อาจารย์ฉวีวรรณ สระสงค์
ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ
อาจารย์ธนกฤต ธนวงศ์โภคิน
ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ