ดร.กำไร วรนุช
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์ธนาพันธ์ ทับทิมหิน
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์ยศศิริ ยศธร
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์อรวิภา ดุรงค์ธรรม
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์กฤตนันท์ เพ็ญศิริสมบูรณ์
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์รุ่งนภา ธาตุไพบูลย์
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์เบญจรัตน์ สัจกุล
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์สุธีรา แสนมนตรีกุล
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์จุฑารัตน์ เทียนบูชา
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์สุนาทะ พงศเกียรติ
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์มินตรา พิทักษ์เมธากุล
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์ศินีทิพย์ เรนวาลี
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์กนกพจน์ ค้าขาย
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์เอสรา มงคลชัยชนะ
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์วัชรพล คงพิบูลย์กิจ
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์นันทพัทธ์ จรัสฐิติกุลชัย
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์ปรัชญา ตั้งจิตสมบูรณ์
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์ฐิติพงษ์ คำเคนทรงพานุช
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร.สุพัฒน์ มูลสิน
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์บุญส่ง ดิษมังคล้อ
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป