ที่ตั้ง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
         (สำนักงานคณบดี ชั้น 5 ห้อง 501 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์)
         131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สำนักงานคณบดี เบอร์โทรศัพท์ 02-241-6568
Email : info.scinmu@gmail.com

แผนที่