ที่ตั้ง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
       อาคารบริการวิชาการ เลขที่ 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล 
       เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สำนักงานคณบดี เบอร์โทรศัพท์ 02-241-6568
Email : saraban-sht@nmu.ac.th

แผนที่