08ก.ย./20

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ฉบับที่ 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ >>>Read More…

03ก.ค./20

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

30มิ.ย./20

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช