07Sep/21

การพัฒนาระบบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานพยาบาล

     โครงการบริการวิชาการร่วมระหว่างหลักสูตรอาชีวอนามัยฯและเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯ ดำเนินการในวันที่ 21 และ 28 สิงหาคม 2564 ณ ห้องผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล … ทีมนำ อ.ฉวีวรรณ อ.สุวัฒน์ และคณาจารย์ในหลักสูตร

08Sep/20

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ฉบับที่ 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ >>>>>>      ประกาศฉบับที่ 2 รายชื่อผู้เข้าแถลงวิสัยทัศน์ฯ วทส.

13Aug/20

ประกาศ การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

ประกาศ การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ >>>>>> ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร >>>>>> ใบสมัคร    

03Jul/20

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

30Jun/20

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

26Jun/20

รับสมัครบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร >>>>>>>>>>>>> แบบฟอร์มใบสมัครพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร >>>>>>>>>>>>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย