25Mar/22

🎉ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนางสาวศุภมาศ ฟ้าธรณีแสง (น้องสุข)

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนางสาวศุภมาศ ฟ้าธรณีแสง (น้องสุข) นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธาณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” #การจัดการสาธารณภัย #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #ศรีสะเกษเกมส์ https://www.facebook.com/SHT.NMU/posts/462805722293958

21Mar/22

📣 เชิญชวน เพื่อนๆนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ นักกีฬา FPV Racing และ มวยสากลสมัครเล่นหญิง

เชิญชวน เพื่อนๆนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ นักกีฬา FPV Racing และ มวยสากลสมัครเล่นหญิง จากนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชของเรา ลงแข่งในนามทีมกรุงเทพมหานคร ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” 5 -25 มีนาคม 2565 จังหวัดศรีสะเกษ

14Mar/22

ท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้บรรยายพิเศษ: หัวข้อ ระบบบัญชาการเหตุการณ์/ การบริหารจัดการสื่อมวลชน/ การให้สัมภาษณ์ในสถานการณ์ภาวะวิกฤต กรณีศึกษา: ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้บรรยายพิเศษ: หัวข้อ ระบบบัญชาการเหตุการณ์/ การบริหารจัดการสื่อมวลชน/ การให้สัมภาษณ์ในสถานการณ์ภาวะวิกฤต กรณีศึกษา: ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทางหลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป https://www.facebook.com/DisasterNavamindradhiraj/posts/733351541360716

09Mar/22

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย” ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 1” ในการแข่งขัน “ทักษะการดับเพลิงกู้ภัย” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ในโครงการสัมมนาเครือข่ายการดับเพลิงกู้ภัยและการบรรเทาสาธารณภัยในหัวข้อ “เทคโนโลยีและการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 จัดโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มบริษัทปตท กองบัญชาการทัพไทย และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ณ ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน NPC S&E ตำบลมาบตาพุดRead More…

11Feb/22

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 “ผู้แทนจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ได้หารือ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพเกี่ยวกับความร่วมมือในแนวทางการบรรจุบัณฑิตการจัดการสาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้ารับราชการในสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ไพโรจน์ จันเจือ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัย/ คุณพัทธนันท์ ชูดวง หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย/ คุณพูนศักดิ์ วงศ์เสงี่ยม หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ/ คุณฆนากร บัวเกตุ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน “ผู้แทนจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ได้หารือ ร่วมกับ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ/ หัวหน้าภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย/ คณาจารย์หลักสูตรการจัดการสาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เกี่ยวกับความร่วมมือในแนวทางการบรรจุบัณฑิตการจัดการสาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้ารับราชการในสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร รวมทั้งความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

11Feb/22

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าหารือกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษาด้านการจัดการสาธารณภัย

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าหารือกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษาด้านการจัดการสาธารณภัย โดยมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หัวหน้าวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ และคณาจารย์หลักสูตรการจัดการสาธารณภัย

11Feb/22

“การสัมภาษณ์และการให้ข่าวในสถานการณ์ภาวะวิกฤติ” เป็นส่วนหนึ่งของ รายวิชา ทฤษฎี & ปฏิบัติ: การสื่อสารในภาวะวิกฤต

“การสัมภาษณ์และการให้ข่าวในสถานการณ์ภาวะวิกฤติ” เป็นส่วนหนึ่งของ รายวิชา ทฤษฎี & ปฏิบัติ: การสื่อสารในภาวะวิกฤต ซึ่งนักศึกษาการจัดการสาธารณภัย ชั้นปีที่ 3 จะต้องเรียนรู้ หากต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤต เพื่อจะได้มีทักษะและวิธีการในการสื่อสารกับผู้ประสบภัย ญาติผู้ประสบภัย บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทางหลักสูตรฯ ขอขอบคุณ “คุณนฤพล อาจหาญ ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าวอาวุโส สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8” ที่ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาการจัดการสาธารณภัยในครั้งนี้

28Jan/22

หารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติ การวิจัย และการบริการวิชาการ ทางด้านการจัดการสาธารณภัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้หารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติ การวิจัย และการบริการวิชาการ ทางด้านการจัดการสาธารณภัย ร่วมกับ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย https://www.facebook.com/DisasterNavamindradhiraj/posts/706432920719245