24Jun/22

บรรยากาศการอบรมใน ‍โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านศาสตร์การสอน

บรรยากาศการอบรมใน ‍โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านศาสตร์การสอน ……………….. จัดขึ้น ณ ห้องบรรยาย TWP 705 อาคารทิวากรวงศ์ประวัติ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ……………….. วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 ……………….. ได้รับเกียรติบรรยายโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย