28Jun/22

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 65 รอบรับตรง (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง (เพิ่มเติม) หลักสูตร -สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล    จำนวน 10 คน -สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย                                       Read More…