20Apr/23

เชิญชวนบุคลากร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมลงทะเบียน

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ครั้งที่ 1.หัวข้อ “ความยืดหยุ่นของภัยพิบัติในพื้นที่เมืองและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน” “Urban Disaster Resilience and Community Well-Being”.จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย.วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช.Deadline submission: 30 เม.ย. 2566.ลงทะเบียนส่งบทคัดย่อที่: https://forms.gle/cB6nho7QqYjWxkDU8.หัวข้อที่เปิดรับบทความ:[1] Post-disaster health resilience and well-being[2] Environmental sustainability andRead More…

20Apr/23

ขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Healthcare Safety and Medical Instruments Technology Trends in 2023

 ประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ครั้งที่ 1 หัวข้อ Healthcare Safety and Medical Instruments Technology Trends in 2023วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม KSS-801 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

19Apr/23

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ Admissionหลักสูตรสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดสาขาวิชาการจัดดการสาธารณภัยสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล