30Aug/23

กิจกรรมจิบน้ำชาฯ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 เม.ย. 66

เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับทราบผลการเรียนระหว่างภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาอีกทั้งเป็นการกำกับ ติดตาม และดูแลนักศึกษาที่มีความเสี่ยงทางการศึกษาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนนำไปสู่แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาต่อไป

25Aug/23

รูปภาพกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1 เมษายน 2566

เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันได้ทราบแนวทางและการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานและเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

25Aug/23

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทย์ ฯ (Gened Day) วันที่ 28 มิ.ย. 2566

ภาควิชาการศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการปรับปรุงรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในปี พ.ศ.2566 ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ทั้ง 12 หลักสูตรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้มีความเข้าใจถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาการศึกษาทั่วไป และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทราบข้อมูลช่องทางการประสานงานระหว่างหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา

24Aug/23

(กิจกรรมการจัดทำสื่อภัยพิบัติและสาธารณภัยในโรงเรียน) โรงเรียนวัดบางปะกอก 20 ก.ค.2566

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของนักเรียนในสถานศึกษา จึงได้จัดให้มีการออกแบบและจัดทำสื่อภัยพิบัติซึ่งเป็นศาสตร์ส่วนหนึ่งของรายวิชา การจัดการสาธารณภัยในโรงเรียนประถมและมัธยมในประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการนำองค์ความรู้ทั้งด้านจิตวิทยาสาธารณภัย ด้านศิลปะการสื่อสารของมนุษย์ ด้านการออกแบบการวาดรูปเพื่อถ่ายทอดเหตุและผลของภัยพิบัติและการเอาตัวรอดจากภัยรอบตัว นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์สมมติต่าง ๆ โดยเกิดจากการเรียนรู้ผ่านสื่อภัยพิบัติในรูป Soft solution ได้อย่างมีเหตุผลและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ในรูปแบบ Hard Solution ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเรียนรู้เเนวทางปฏิบัติทางสังคมเเละวัฒนธรรมต่อการตอบสนองภัยพิบัติเเต่ละพื้นที่ของเขตเมือง ซึ่งเป็นการเห็นปัญหาเเละความเเตกต่างที่เกิดขึ้น จะทำให้นักศึกษาสาขาการจัดการสาธารณภัยสามารถเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านชุมชน โรงเรียนเเละนำไปบริหารจัดการเเผนเตรียมการป้องกันภัยพิบัติให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ของทั้งกลุ่มเขตเมืองหลักเเละเมืองรอง ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศในโครงการต่อไป โดยโครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรม Empowering Youth LeadershipRead More…

24Aug/23

รูปภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดทำ CLOs วันที่ 12 มิ.ย. 2566

เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจการกำหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

24Aug/23

ภาพกิจกรรมจับเข่าคุยครั้งที่ 3 หัวข้อกระบวนการทำงานที่สำคัญด้านการศึกษา วันที่ 9 มิ.ย.66

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และผู้สนใจ โดยเป็นกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการทำงานด้านการศึกษา