21Nov/23

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืมกองทุน กยศ ภาคเรียนที่ 2/2566

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2566ลงทะเบียนเรียน วันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน 2566ยืนยันแบบเบิกเงินกู้ยืม กยศ. วันที่ 21 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2566

10Nov/23

กำหนดการรับชุดครุย

กำหนดการรับชุดครุย ว่าที่บัณฑิต (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 62xx)หลักสูตร วท.บ.• สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล• สาขาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด• สาขาการจัดการสาธารณภัย• สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์