06Feb/24

ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา และรองประธานฯ ประจำปีการศึกษา 2567

ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567ขอแสดงความยินดีให้กับ นางสาวรวิภา หนวดพราหม นักศึกษาสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567และขอแสดงความยินดีให้กับรองประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 – นายภูริภัค เตชะธนกุล นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด – นายธีรภัทร์ สุวรรณภักดี นักศึกษาสาขาการจัดการสาธารณภัย – นางสาววรวรรณ จตุเทน นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล