ขอความร่วมมือแจ้งให้นักศึกษาทุกคนที่ยัง *ไม่เคย*
ลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยของคณะแพทย์ฯ (ไม่มีหมายเลข HN) เป็นการ *เร่งด่วน* เพื่อความสะดวกในการรับบริการต่างๆ และการรับวัคซีนในครั้งต่อไปค่ะ

นศ.สามารถลงทะเบียนได้ตามรายละเอียด 2 ช่องทาง ดังนี้
1. เว็บไซต์งานกิจการนศ.
https://sites.google.com/nmu.ac.th/student-affairs
2. QR Code ในโปสเตอร์ที่แนบมานี้