กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เชิญชวนนักศึกษาสมัครขอรับทุน พระกนิษฐาสัมมาชีพ
รายละเอียดช่วงเวลาการรับสมัคร ดังนี้
สมัครครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 21 มีนาคม – 6 เมษายน 2565
สมัครครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1 – 29 มิถุนายน 2565
สมัครครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 1 – 29 กันยายน 2565
โดย กสศ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติและความสามารถ
ให้ได้รับการพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพต่อไป
“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” คือ ทุนที่ส่งเสริมโอกาสทางศึกษาต่อเติมศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใกล้จบปวช. /ปวส. หรืออนุปริญญาสายอาชีพให้
ได้รับโอกาสทางศึกษาและการพัฒนาต่อเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่องระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
ส่งเอกสารห้อง TWP 605 ชั้น 6 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช