ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ

1. ผศ.ดร.สมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี (นักวิจัยร่วม)
ชื่อเรื่อง Investigation of Caputo proportional fractional integro-differential equation with mixed nonlocal conditions with respect to another function
วารสาร AIMS Mathematics (Q3)

ภาควิชาการศึกษาทั่วไป

2. ผศ.ดร.สุพัฒน์ มูลสิน (นักวิจัยหลัก)
ชื่อเรื่อง Epoxidized natural rubber/silane modified silica nanocomposites prepared in latex stage
วารสาร Journal of Metals, Materials and Minerals (Q4)

3. อ.นันทพัทธ์ จรัสฐิติกุลชัย (ผู้ประสานงานหลัก)
ชื่อเรื่อง Some iterative approximation results of F iteration process in Banach space
วารสาร Mathematics (MDPI) (Q3)

4. อ.จุฑารัตน์ เทียนบูชา (ผู้ประสานงานหลัก)
ชื่อเรื่อง Simulation Investigation of Natural Ventilation on the Thermal Comfort in Arid Regions: Case Ghardaïa
วารสาร International Journal of Design & Nature and Ecodynamics (IJDNE) (Q3)

5. อ.จุฑารัตน์ เทียนบูชา (ผู้ประสานงานหลัก)
ชื่อเรื่อง Study of the Effect of ACL Anode Catalytic Layer Porosity on the Efficiency of a Direct Methanol Fuel Cell
วารสาร International Journal of Design & Nature and Ecodynamics (IJDNE) (Q4)

6. อ.จุฑารัตน์ เทียนบูชา (ผู้ประสานงานหลัก)
ชื่อเรื่อง Optimal Backstepping-FOPID Controller Design for Wheeled Mobile Robot
วารสาร Journal Européen des Systèmes Automatisés (Q3)
#ขยับrankingคณะช่วยกันเราทำได้