📸บรรยากาศการอบรมใน
👨‍🏫โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านศาสตร์การสอน
………………..
🏢จัดขึ้น ณ ห้องบรรยาย TWP 705 อาคารทิวากรวงศ์ประวัติ
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
………………..
📅วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565
………………..
ได้รับเกียรติบรรยายโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล🏛️
นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย👨