มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
รอบรับตรง (เพิ่มเติม)
หลักสูตร
-สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล    จำนวน 10 คน
-สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย                                            จำนวน 10 คน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2565

รับตรงเพิ่มเติม65