ขอแสดงความยินดี
อาจารย์ ทองพิทักษ์ ฮวบบางยาง
อาจารย์ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
อาจารย์ปราโมทย์ ภาภักดี
อาจารย์ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการประจำเดือน พฤษภาคม 2566 
เรื่อง "Sustained Return of Spontaneous Circulation Following Out-of-Hospital-Cardiac Arrest; Developing a Predictive Model Based on Multivariate Analysis"
Archives of Academic Emergency Medicine (Q1)