ขอแสดงความยินดีกับ 
อาจารย์ ปรัชญา ตั้งจิตสมบูรณ์ 
สังกัด ภาควิชาการศึกษาทั่วไป 
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2566
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566