หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของนักเรียนในสถานศึกษา จึงได้จัดให้มีการออกแบบและจัดทำสื่อภัยพิบัติซึ่งเป็นศาสตร์ส่วนหนึ่งของรายวิชา การจัดการสาธารณภัยในโรงเรียนประถมและมัธยมในประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการนำองค์ความรู้ทั้งด้านจิตวิทยาสาธารณภัย ด้านศิลปะการสื่อสารของมนุษย์ ด้านการออกแบบการวาดรูปเพื่อถ่ายทอดเหตุและผลของภัยพิบัติและการเอาตัวรอดจากภัยรอบตัว นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์สมมติต่าง ๆ โดยเกิดจากการเรียนรู้ผ่านสื่อภัยพิบัติในรูป Soft solution ได้อย่างมีเหตุผลและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ในรูปแบบ Hard Solution ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเรียนรู้เเนวทางปฏิบัติทางสังคมเเละวัฒนธรรมต่อการตอบสนองภัยพิบัติเเต่ละพื้นที่ของเขตเมือง ซึ่งเป็นการเห็นปัญหาเเละความเเตกต่างที่เกิดขึ้น จะทำให้นักศึกษาสาขาการจัดการสาธารณภัยสามารถเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านชุมชน โรงเรียนเเละนำไปบริหารจัดการเเผนเตรียมการป้องกันภัยพิบัติให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ของทั้งกลุ่มเขตเมืองหลักเเละเมืองรอง ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศในโครงการต่อไป โดยโครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรม Empowering Youth Leadership on Promoting Bousai in the Asia-Pacific Region ซึ่งเป็นกิจกรรมในการพัฒนาสื่อด้านการเรียนการสอน เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษามหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ รูปแบบการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม สื่อการสอน ด้านการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยในระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศ เพื่อนำสื่อ องค์ความรู้และนวัตกรรมไปเผยแพร่ ในระดับชุมชน ระดับเมือง สู่โรงเรียนในประเทศไทย