คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ กำหนดจัดโครงการพัฒนา สานสัมพันธ์ศิษย์และอาจารย์“กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่สู่อ้อมกอด วทส. ปีการศึกษา 2566” เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 ได้เตรียมความพร้อมเข้ารับการศึกษา และเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย