อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และผู้สนใจ โดยเป็นกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการทำงานด้านการศึกษา