ภาควิชาการศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการปรับปรุงรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในปี พ.ศ.2566 ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ทั้ง 12 หลักสูตรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้มีความเข้าใจถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาการศึกษาทั่วไป และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทราบข้อมูลช่องทางการประสานงานระหว่างหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา