เพื่อจัดทำผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาทั่วไป