ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2567
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2566

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

ดูประกาศรับสมัครรอบที่ 1 : https://regsection.nmu.ac.th/portfolio2567/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โทร : 0 2244 3000 ต่อ 5818 และ 09 5374 8155