ขอแสดงความยินดี
อาจารย์ฐิติพงษ์ คำเคนทรงพานุช
สังกัดภาควิชาการศึกษาทั่วไป
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมีอินทรีย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566
มีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ