🧑‍🏭 กำหนดการรับชุดครุย 👩‍🏭
ว่าที่บัณฑิต (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 62xx)
หลักสูตร วท.บ.
• สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
• สาขาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
• สาขาการจัดการสาธารณภัย
• สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์