ในวันที่ 25 มกราคม 2567 รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวต้อนรับ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มภารกิจ “นักจัดการความปลอดภัยเมือง” ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 
     กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “กฎหมายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสาธารณภัยของ กทม.” โดย อาจารย์นพดล อมรเวช อาจารย์ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย และการบรรยายหัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติเมือง" โดย รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
 
     หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอย ของกรุงเทพมหานคร กลุ่มภารกิจ “นักจัดการความปลอดภัยเมือง” มุ่งเน้นการฝึกอบรม เชิงบูรณาแนวคิด ความรู้ และทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรอบรู้ในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในเมือง และมีทักษะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นเอกภาพและรูปธรรม ตลอดจนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2567 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีผู้เข้าอบรมทั้ง 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 90 คน