ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567

ขอแสดงความยินดีให้กับ นางสาวรวิภา หนวดพราหม นักศึกษาสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567

และขอแสดงความยินดีให้กับรองประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567
 - นายภูริภัค เตชะธนกุล นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
 - นายธีรภัทร์ สุวรรณภักดี นักศึกษาสาขาการจัดการสาธารณภัย
 - นางสาววรวรรณ จตุเทน นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล