📅 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ⏰ เวลา 09.00 น.
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้การต้อนรับ Prof. Brett Williams อาจารย์ Primary Health care Facalty of Medicine , Nursing and Health Sciences จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย
ในโอกาสเข้าพบ รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี
โดยการเดินทางมาในครั้งนี้ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ
Australian Health Science Education แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในประเทศออสเตรเลีย ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
🤝 และร่วมหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป