รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและการวิจัย ครั้งที่ 1 / 2562 (อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม)