ระบบกลไกและขั้นตอนการเสนอขอรับทุนวิจัย

 

แบบฟอร์มการเสนอขอรับทุนวิจัย

1.ส่วนงาน (สำนักงานคณบดี)  

 • บันทึกข้อความ เรียน หัวหน้าภาค………….

WORD                                       PDF

2.คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยประจำส่วนงาน (ระเบียบวิธีวิจัย) 

 • บันทึกข้อความ เรียน ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยประจำส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี

WORD                                        PDF

 • NMU_R1 แบบฟอร์มขอรับทุนโครงการวิจัย

WORD                                        PDF

 • NMU_R2 โครงร่างการวิจัย (แบบย่อ)

WORD                                        PDF

 • NMU_R5 แบบฟอร์มรับรองค่าใช้จ่ายการส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ

WORD                                        PDF

3.คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (EC จริยธรรมการวิจัย)

 • 1. บันทึกข้อความ เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

WORD                                         PDF

 • 2. แบบคู่มือตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย

WORD                                         PDF

 • 3. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบเร็ว

WORD                                         PDF

 • 4. แบบสรุปโครงการวิจัย (Protocol summary)

WORD                                         PDF

 • 5. ปก (Front cover)

WORD                                         PDF

 • 6. สารบัญ (Index)

WORD                                         PDF

 • 7. รายละเอียดโครงการการวิจัย

WORD                                         PDF

 • 8.1 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (สำหรับอาสาสมัครอายุ 7 ขวบ – 13 ปี)

WORD                                         PDF

 • 8.2 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย

WORD                                         PDF

 • 9. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (กรณีมีความเสี่ยง)

WORD                                         PDF

 • 10. ตัวอย่างเครื่องมือวิจัย

WORD                                         PDF

 • 11.ประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย

WORD                                         PDF

 • 12. บันทึกข้อความ-ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัย

WORD                                         PDF

4.คณะกรรมการบริหารงานวิจัย

 • บันทึกข้อความ เรียน ประธานกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

WORD                                         PDF