ประกาศ!!

—————————————————————————————————————–

กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ ของ กยศ.

ขั้นตอนการทำสัญญากู้ยืม กยศ.

ระเบียบการใช้งานแบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา

  1. กรอกข้อมูลด้วยลายมือตัวบรรจง
  2. เมื่อดำเนินการโครงการ /กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์สาธารณะ โปรดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมดังกล่าว ลงนามรับรองภายใน 3 วัน นับแต่วันดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนที่บ้าน 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มถ่ายบ้าน 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอเงินค่าเล่าเรียนคืน

กำหนดการให้กู้ยืม ของกยศ. กรอ.