ประกาศ!!!

สำนักงานคณบดี เรียกส่งเอกสารสัญญากยศ.พร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญา

ภายในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562  ณ ห้อง 501 สำนักงานคณบดี

ผู้ประสานงาน : นางสาวเมธาวี จันทร์มล (พี่เมย์) ,นายเอกรัตน์ สุขะปานนท์ (พี่กบ)

—————————————————————————————————————–

กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ ของ กยศ.

ขั้นตอนการทำสัญญากู้ยืม กยศ.

ระเบียบการใช้งานแบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา

  1. กรอกข้อมูลด้วยลายมือตัวบรรจง
  2. เมื่อดำเนินการโครงการ /กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์สาธารณะ โปรดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมดังกล่าว ลงนามรับรองภายใน 3 วัน นับแต่วันดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา

WORD                                          PDF

กำหนดการให้กู้ยืม ของกยศ. กรอ.