ภาพวันสงกรานต์

ภาพวันสถาปนาคณะวิทย์ฯ

ภาพซ้อมแผนอัคคีภัย2562

ภาพการดำเนินการวิจัยและการขอทุนภายใน 27 ธันวาคม 2566

ภาพประชุมปรับปรุงหลักสูตร miort 28 ธันวาคม 2566

ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์นักศึกษา 4 หลักสูตร วันที่ 1 มกราคม 2566

ภาพกิจกรรมจับเข่าคุยครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2566

ภาพโครงการสานสัมพันธ์น้อง - พี่สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2566

ภาพบรรยากาศงานนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ วันที่ 1 เม.ย. 2566

ภาพบรรยากาศงานรับปริญญา วันที่ 5 เม.ย. 2566

ภาพบรรยากาศกิจกรรมจิบน้ำชาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 เม.ย. 2566

24 เม.ย. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ PLOs

ภาพนิทรรศการนำเสนอโครงงานจิตสาธารณะในรั้วมหาวิทยาลัย วันที่ 8 พ.ค. 2566

ภาพโครงการการประชุมวิชาการ 19 พฤษภาคม 2566

ภาพประชุมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัย (PLOs) วันที่ 25 พ.ค. 2566

ภาพโครงการปัจฉิมนิเทศ 26 พฤษภาคม 2566

ภาพโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยระดับชาติ 2 มิถุนายน 2566

ภาพกิจกรรมจับเข่าคุยครั้งที่ 3 หัวข้อกระบวนการทำงานสำคัญ ด้านการศึกษา วันที่ 9 มิ.ย. 2566

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดทำ CLOs 12 มิ.ย. 2566

ภาพกิจกรรมอบรมการใช้งาน Microsoft 365 27 มิ.ย. 2566

ภาพกิจกรรมภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทย์ฯ (Gened Day) 28 มิ.ย. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านศาสตร์การสอน Level 2 (Intermediate Education Training) วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2566

 รูปภาพ(กิจกรรมการจัดทำสื่อภัยพิบัติและสาธารณภัยในโรงเรียน) โรงเรียนวัดบางปะกอก20 ก.ค.2566

ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่2 วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2566

ภาพกิจกรรมจับเข่าคุยครั้งที่4 14 ก.ค. 2566

ภาพพิธีเปิดโครงการปรับพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 17 - 21 ก.ค. 2566

 (กิจกรรมการจัดทำสื่อภัยพิบัติและสาธารณภัยในโรงเรียน) โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) 17 ก.ค.2566

ภาพพิธีเปิดโครงการปรับพื้นฐานคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 18 ก.ค.2566

 (กิจกรรมการจัดทำสื่อภัยพิบัติและสาธารณภัยในโรงเรียน) โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 18 ก.ค.2566

ภาพพิธีการเปิดการเรียนปรับพื้นฐานคณะแพทย์ 19 ก.ค. 2566

กิจกรรมพัฒนารายวิชาภาคการศึกษาทั่วไปตามแนวทางประกันคุณภาพ 19 ก.ค. 2566

ภาพพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่ 2 21 ก.ค. 2566

ภาพกิจกรรมการทำสื่อภัยพิบัติและสาธารณภัยในโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 21 ก.ค. 2566

ภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่สู่อ้อมกอด วทส. 24 - 26 ก.ค. 2566

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงาน นักศึกษาภาควิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล 4 ส.ค.2566

ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร 8 สิงหาคม 2566

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเตรียมความรู้พื้นฐาน 4 สิงหาคม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรม นักศึกษาชั้นปีที่1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 5 สิงหาคม ปีการศึกษา 2566

ภาพโครงการอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 16 ส.ค.2566

ภาพโครงการมอบชุดปฏิบัติการ 17 สิงหาคม  ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพการจัดอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566

รูปภาพงานกีฬาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกมส์ วันที่ 2-9 กันยายน 2566

รูปภาพการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 วันที่ 16 กันยายน 2566