หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด(Medical Instruments and Operating Room Technology : MIORT)
       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ การวิจัย สร้างและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมตลอดทั้งเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการแพทย์การสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถานบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวที่มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด ซึ่งผลิตนักเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดในการทำงานระดับวิชาชีพที่สามารถทำงานได้ทั้งในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสมรรถนะทางด้านการประเมินความคุ้มค่าและความเหมาะสมเครื่องมือแพทย์ การจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ในระดับต้นสำหรับใช้งานกับผู้ป่วย การติดตั้งเครื่องมือแพทย์แบบไม่รุกล้ำระดับต้นกับผู้ป่วย การเฝ้าระวังและติดตามการทำงานเครื่องมือแพทย์ระดับต้นระหว่างใช้งาน การแก้ไขปัญหาการทำงานผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ระดับต้น การให้คำแนะนำในการใช้งานแก่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์อื่นในเบื้องต้น การบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เชิงป้องกัน การร่วมจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ระดับต้น การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำคุณสมบัติเครื่องมือแพทย์ การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในระดับหน่วยงาน และการติดตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีของเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร               
   เพื่อผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด ที่มีคุณลักษณะ
  1. มีคุณธรรม พอเพียง มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ และเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์
  2. มีความรอบรู้ในศาสตร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดและศาสตร์ที่เกี่ยวของ สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
  3. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงาน เพื่อจัดเตรียมและการใช้งานเครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัด ภายใต้การกำกับดูแลของศัลยแพทย์ สามารถจัดเตรียม บำรุงรักษา และควบคุมการทำงานที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และห้องผ่าตัด รวมทั้งดูแลการจัดสถานที่ใน สำหรับติดตั้งจัดการวางอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ การจัดท่าผู้ป่วยในการผ่าตัดรวมทั้งระบบที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกในห้องผ่าตัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
  4. มีความเข้าใจและมีทักษะการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเผยแพร่และนำเสนอผลงาน
  5. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการวางแผนงานด้านเครื่องมือทางการแพทย์

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
  3. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง หรือ
  4.ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชาและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเครื่องมือทางการแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี

โครงสร้างหลักสูตร
  หลักสูตร 4 ปี 13๔ หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       30 หน่วยกิต
  รายวิชาบังคับ                             18 หน่วยกิต
  รายวิชาเลือก                             12 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ                        98 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาพื้นฐาน                          35 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาพื้นฐาน
  การปฏิบัติงานใน
  สถานพยาบาล                            17  หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเอก                             46  หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                       6  หน่วยกิต
  ***ประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษา ภาคการศึกษาละ 27,500 บาท

การคัดเลือกเข้าศึกษา
   - รับนักศึกษาปีการศึกษาละ 40 คน รับแบบ Admission: สำหรับนักเรียนทั่วไป วันที่ 6-10 มิถุนายน 2561
  - รับนักศึกษาปีการศึกษาละ 10 คน รับตรงอิสระ: นักเรียนทั่วไปและบุคคลทั่วไป
แนวทางในการประกอบอาชีพ
  - นักปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด นักเทคโนโลยีคลินิก นักอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด หน่วยอภิบาล และห้องสวนหัวใจหลอดเลือด ในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้านการแพทย์ คลินิกการพยาบาล หัตถการผ่าตัดหรืองานฉุกเฉินต่างๆ เป็นต้น
  - ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ หรือการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือแพทย์ ประจำองค์การที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด ทั้งภาครัฐและเอกชน
  - วิศวกรบริการหรือนักเทคนิคฝ่ายบริการ สนับสนุนการให้บริการด้านการใช้ การดูแล บำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง
  - ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ประจำบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการการให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์
  - นักจัดการและดูแลระบบงานต่างๆ ในสถานพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยี  เครื่องมือแพทย์
  - อาจารย์ผู้สอนด้านปฏิบัติการงานการแพทย์ และเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดในสถานศึกษา  ของรัฐและเอกชน 
  - นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่างๆ และสามารถศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท/เอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


 Facebook Fanpage : Medical Instruments and Operating Room Technology - MIORT NMU
  

                      สอบถามรายละเอียดที่
                     ผศ.ดร. ปิยะมาศ  เสือเพ็ง
                ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
                    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  
                     มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
              131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
                  โทร: 02 244 3846–7, 092 482 9389
                     piyamas.sua@nmu.ac.th