หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
(Medical Instruments and Operating Room Technology : MIORT)
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ การวิจัย สร้างและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมตลอดทั้งเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการแพทย์การสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวที่มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด ซึ่งผลิตนักเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดในการทำงานระดับวิชาชีพที่สามารถทำงานได้ทั้งในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสมรรถนะทางด้านการประเมินความคุ้มค่าและความเหมาะสมเครื่องมือแพทย์ การจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ในระดับต้นสำหรับใช้งานกับผู้ป่วย การติดตั้งเครื่องมือแพทย์แบบไม่รุกล้ำระดับต้นกับผู้ป่วย การเฝ้าระวังและติดตามการทำงานเครื่องมือแพทย์ระดับต้นระหว่างใช้งาน การแก้ไขปัญหาการทำงานผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ระดับต้น การให้คำแนะนำในการใช้งานแก่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์อื่นในเบื้องต้น การบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เชิงป้องกัน การร่วมจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ระดับต้น การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำคุณสมบัติเครื่องมือแพทย์ การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในระดับหน่วยงาน และการติดตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีของเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร               
เพื่อผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด ที่มีคุณลักษณะ
1. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม ความรับผิดชอบ และเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์
2. มีความรอบรู้ ความชำนาญ ในศาสตร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงาน เพื่อจัดเตรียมและการใช้งานเครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัด ภายใต้การกำกับดูแลของศัลยแพทย์ สามารถจัดเตรียม บำรุงรักษา ซ่อมแซมเบื้องต้น และควบคุมการทำงานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และห้องผ่าตัด รวมทั้งดูแลการจัดสถานที่สาหรับติดตั้งจัดการวางอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ การจัดท่าผู้ป่วยในการผ่าตัดรวมทั้งระบบที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกในห้องผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
4. มีความเข้าใจและมีทักษะการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเผยแพร่และนำเสนอผลงาน
5. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการวางแผนงานด้านเครื่องมือทางการแพทย์ โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 25 หน่วยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
1.2 รายวิชาเลือก 7 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 34 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานการปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 19 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอก 49 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
3. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง หรือ
4. ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชาและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเครื่องมือทางการแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี หรือ
5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565
การประเมินผลการเรียน นักศึกษาต้องสอบได้เกรด A, B+, B, C+, C, D+ หรือ D จึงถือว่าสอบผ่าน ถ้าสอบได้เกรด F ถือว่าสอบไม่ผ่าน ถ้าเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตร นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าเป็นวิชาเลือกนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาอื่นแทนวิชาที่สอบไม่ผ่านได้

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาด้วยระบบ TCAS จำนวน 40 คน

รอบที่ 1 การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ผ่าน www.nmu.ac.th
กลุ่ม 1 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม. 9 โรงเรียน
กลุ่ม 2 นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย/นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการบำนาญในสังกัด กทม. และพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/นักเรียนโรงเรียนสังกัด อปท.
กลุ่ม 3 สำหรับนักเรียน/บุคคลทั่วไป
รอบที่ 3 การรับแบบ Admission สำหรับนักเรียนทั่วไป
รอบที่ 4 การรับแบบอิสระ สำหรับนักเรียนทั่วไป
ข่าวรับสมัครนักศึกษา คลิ๊ก

แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. นักปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด นักเทคโนโลยีคลินิก นักอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด หน่วยอภิบาล และห้องสวนหัวใจหลอดเลือด ในสถานพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน/สานัก/หน่วยงานด้านการแพทย์ คลินิกการพยาบาล หัตถการผ่าตัดหรืองานฉุกเฉินต่าง ๆ เป็นต้น

2. ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ หรือการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือแพทย์ ประจำองค์การ ที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. นักเทคนิคฝ่ายบริการสนับสนุนการให้บริการด้านการใช้ การดูแล บารุงรักษา เกี่ยวกับเครื่องมือ ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง
4. ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ประจำบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการการให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์
5. นักจัดการและดูแลระบบงานต่างๆ ในสถานพยาบาลการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์
6. อาจารย์ผู้สอนด้านปฏิบัติการงานการแพทย์ และเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
7. นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

Facebook Fanpage : Medical Instruments and Operating Room Technology - MIORT NMU   

Instagram : เครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด (@miort.nmu)
Twitter : สาขาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด (MIORT)
Youtube : MIORT Channel

สอบถามรายละเอียดที่