หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
(Bachelor of Science Program in Occupational Health and Hospital Safety)
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล ซึ่งผลิตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพที่สามารถทำงานได้ทั้งในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ หลักสูตรนี้มุ่งให้การศึกษา การวิจัย โดยการนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานด้านความปลอดภัย วางแผนควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน และป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานและการสูญเสียผลผลิต โดยจัดประสบการณ์การเรียนในหลักสูตรทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ทั้งสถานพยาบาลและสถานประกอบการตามข้อกำหนดทางกฎหมายซึ่งกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ดูแลสถานประกอบการกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจและสุขภาพอนามัย ดังนั้นสถานพยาบาลเป็นสถานประกอบการประเภทหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
1. สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
2. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในสถานพยาบาล สถานประกอบการ และการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์เขตเมือง
3. สามารถคาดการณ์ ตระหนัก ประเมิน และควบคุมป้องกันอันตรายจากการทางาน และสร้างเสริมสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคจากการทางาน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทางวิชาการ
4. สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และข้อมูลระบาดวิทยา เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์และแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบูรณาการ องค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ
6. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
7. มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น และการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
8. เป็นผู้นาทางวิชาการและปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล สถานประกอบการ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 25 หน่วยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
1.2 รายวิชาเลือก 7 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 28 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา 53 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ

2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และด้านวิศวกรรมหรือ ด้านอื่น ๆ ที่เทียบเคียงกันได้โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการเรียน นักศึกษาต้องสอบได้เกรด A, B+, B, C+, C, D+ หรือ D จึงถือว่าสอบผ่าน ถ้าสอบได้เกรด F ถือว่าสอบไม่ผ่าน ถ้าเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตร นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าเป็นวิชาเลือกนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาอื่นแทนวิชาที่สอบไม่ผ่านได้

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาด้วยระบบ TCAS จำนวน 40 คน

รอบที่ 1 การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ผ่าน www.nmu.ac.th
กลุ่ม 1 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม. 9 โรงเรียน
กลุ่ม 2 นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย/นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการบำนาญในสังกัด กทม. และพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/นักเรียนโรงเรียนสังกัด อปท.
กลุ่ม 3 สำหรับนักเรียน/บุคคลทั่วไป
รอบที่ 3 การรับแบบ Admission สำหรับนักเรียนทั่วไป
รอบที่ 4 การรับแบบอิสระ สำหรับนักเรียนทั่วไป
ข่าวรับสมัครนักศึกษา คลิ๊ก

แนวทางในการประกอบอาชีพ     
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถปฏิบัติงานในอาชีพดังต่อไปนี้

1) นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2) นักวิชาการสาธารณสุข
3) บุคลากรด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
5) นักวิจัย หรือผู้ช่วยวิจัยวิจัย

Facebook Fanpage : หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สอบถามรายละเอียดที่
อ.สุวัฒน์ สุขสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทร: 02-241-6568