Nหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
(Bachelor of Science Program in Occupational Health and Hospital Safety)
    มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล ซึ่งผลิตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพที่สามารถทำงานได้ทั้งในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ หลักสูตรนี้มุ่งให้การศึกษา การวิจัย โดยการนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานด้านความปลอดภัย วางแผนควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน และป้องกันอุบัติเหตุต่างๆเพื่อลดลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานและการสูญเสียผลผลิต โดยจัดประสบการณ์การเรียนในหลักสูตรทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพทั้งสถานพยาบาลและสถานประกอบการตามข้อกำหนดทางกฎหมายซึ่งกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ดูและดูแลสถานประกอบการกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจและสุขภาพอนามัย ดังนั้นสถานพยาบาลเป็นสถานประกอบการประเภทหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   1. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
   2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจ และมีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอกภัยในสถานพยาบาล สถานประกอบการ และการสาธารณสุข
   3. เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ทักษะในการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบในการแก้ไข้และพัฒนาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล สถานประกอบการ และการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
   4. เพื่อให้บัณฑิตสามรถสื่อสารและร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
   5. เพื่อให้บัณฑิตใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย และการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล สถานประกอบการ และการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร
    หลักสูตร 4 ปี 144 หน่วยกิต            
   ก. หมวดวิชการศึกษาทั่วไป                30    หน่วยกิต
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ                     109   หน่วยกิต
    1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    21   หน่วยกิต
    2. กลุ่มวิชาชีพ                      25   หน่วยกิจ
    3. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ                 63   หน่วยกิต
      3.1 วิชาเอกบังคับ                59   หน่วยกิต
      3.2 วิชาเอกเลือก                 4   หน่วยกิต
   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                    6   หน่วยกิต
    ***ประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษา ภาคการศึกษาละ 28,500 บาท***
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือด้านอื่นๆที่เทียบเคียงกัน โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินผลการเรียน
   นักศึกษาต้องสอบได้เกรด A, B+, B, C+, C, D+ หรือ D จึงถือว่าสอบผ่าน ถ้าสอบได้เกรด F ถือว่าสอบไม่ผ่าน ถ้าเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตร นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าเป็นวิชาเลือกนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาอื่นแทนวิชาที่สอบไม่ผ่านได้

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
     รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาด้วยระบบ TCAS จำนวน 40 คน
     รอบที่ 1 การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ผ่าน www.nmu.ac.th
            สำหรับนักเรียนทั่วไป
            กลุ่มนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม.
            กลุ่มนักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการบำนาญในสังกัด กทม.
     รอบที่ 2 การรับแบบ Admission สำหรับนักเรียนทั่วไป 
   รอบที่ 3 การรับแบบอิสระ สำหรับนักเรียนทั่วไป
ข่าวรับสมัครนักศึกษา คลิ๊ก

แนวทางในการประกอบอาชีพ
     ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถปฏิบัติงานในอาชีพดังต่อไปนี้       
      1) นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลและสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
       2) นักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
        3) บุคลากรด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการและโรงพยาบาล
        4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรม อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึง ภาคบริการ เช่น บริษัทระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ (BTS) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
        5) นักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัย

โอกาสศึกษาต่อ 
   สาขาสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาพิษวิทยา สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สอบถามรายละเอียดที่ อ.สุวัฒน์ ดำนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทร: 02-241-6568

 Facebook Fanpage : หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช