มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล ซึ่งผลิตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพที่สามารถทำงานได้ทั้งในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ หลักสูตรนี้มุ่งให้การศึกษา การวิจัย โดยการนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานด้านความปลอดภัย วางแผนควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน และป้องกันอุบัติเหตุต่างๆเพื่อลดลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานและการสูญเสียผลผลิต โดยจัดประสบการณ์การเรียนในหลักสูตรทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพทั้งสถานพยาบาลและสถานประกอบการตามข้อกำหนดทางกฎหมายซึ่งกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ดูและดูแลสถานประกอบการกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจและสุขภาพอนามัย ดังนั้นสถานพยาบาลเป็นสถานประกอบการประเภทหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
   2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจ และมีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอกภัยในสถานพยาบาล สถานประกอบการ และการสาธารณสุข
   3. เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ทักษะในการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบในการแก้ไข้และพัฒนาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล สถานประกอบการ และการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
   4. เพื่อให้บัณฑิตสามรถสื่อสารและร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
   5. เพื่อให้บัณฑิตใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย และการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล สถานประกอบการ และการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร           
   ก. หมวดวิชการศึกษาทั่วไป                30    หน่วยกิต
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ                     109   หน่วยกิต
    1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    21   หน่วยกิต
    2. กลุ่มวิชาชีพ                      25   หน่วยกิจ
    3. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ                 63   หน่วยกิต
      3.1 วิชาเอกบังคับ                59   หน่วยกิต
      3.2 วิชาเอกเลือก                 4   หน่วยกิต
   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                    6   หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือด้านอื่นๆที่เทียบเคียงกัน โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินผลการเรียน
   นักศึกษาต้องสอบได้เกรด A, B+, B, C+, C, D+ หรือ D จึงถือว่าสอบผ่าน ถ้าสอบได้เกรด F ถือว่าสอบไม่ผ่าน ถ้าเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตร นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าเป็นวิชาเลือกนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาอื่นแทนวิชาที่สอบไม่ผ่านได้

ระยะเวลาการศึกษา         
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา
     ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาละ 27,500 บาท

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
     รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาด้วยระบบ TCAS จำนวน 40 คน
     รอบที่ 1 การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ผ่าน www.nmu.ac.th ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561
            สำหรับนักเรียนทั่วไป
            กลุ่มนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม.
            กลุ่มนักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการบำนาญในสังกัด กทม.
     รอบที่ 2 การรับแบบ Admission สำหรับนักเรียนทั่วไป
   รอบที่ 3 การรับแบบอิสระ สำหรับนักเรียนทั่วไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถปฏิบัติงานในอาชีพดังต่อไปนี้       
      1) นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลและสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
       2) นักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
        3) บุคลากรด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการและโรงพยาบาล
        4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรม อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึง ภาคบริการ เช่น บริษัทระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ (BTS) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
        5) นักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัย

โอกาสศึกษาต่อ 
   สาขาสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาพิษวิทยา สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 Facebook Fanpage : หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช