ผู้บริหาร

 

รศ.พญ.ธนาทิพย์ ตันติวัฒนะ
คณบดี

รศ.ดร.สุพัฒน์ มูลสิน
รองคณบดี

พญ.จุฬณี สังเกตชน
รองคณบดี

ผศ.ดร.อารียา จิรธนานุวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ฐิติพงษ์ คำเคนทรงพานุช
ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ธีตา ศรีคช
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ

ดร.กำไร วรนุช
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป

ดร.นพ.กวิน ติยวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน
การแพทย์และสาธารณภัย

นายอิทธิรัชฏ์ เผ่าวัฒนา
หัวหน้าสำนักงาน