รศ.พญ.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ
คณบดี
ผศ.ดร.สุพัฒน์ มูลสิน
รองคณบดี
ผศ.ดร.อารียา จิรธนานุวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ฐิติพงษ์ คำเคนทรงพานุช
ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์จุฬณี สังเกตชน
หัวหน้าภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
ดร.ธีตา ศรีคช
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ
ดร.กำไร วรนุช
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป
นายวดิษ ดิษยะวงษ์วราง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี