ผู้บริหาร

 

รศ.พญ.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ
คณบดี

รศ.สุพัฒน์ มูลสิน
รองคณบดี

ผศ.จุฬณี สังเกตชน
รองคณบดี

ผศ.อารียา จิรธนานุวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ฐิติพงษ์ คำเคนทรงพานุช
ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ธีตา ศรีคช
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ

อ.กำไร วรนุช
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป

อ.กวิน ติยวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย

นายอิทธิรัชฏ์ เผ่าวัฒนา
หัวหน้าสำนักงาน