นายวดิษ ดิษยะวงษ์วราง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวประภัสสร สว่างเนตร
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพจนีย์ กลีบสัตบุตร
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวธิณัฐดา โรจมณี
นักจัดการงานทั่วไป
นายปิยะมิตร ศรีหนองโปร่ง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวยมณา ประจงมูล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนภัสวรรณ อินอิ่ม
นักจัดการงานทั่วไป
นายวันชัย วีรภามภูมิ
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวจรรยา นพรัตน์
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวยวิษฐา โตวินัส
นักวิทยาศาสตร์
นายตรัสนัยย์ กันจรรยา
นักวิชาการศึกษา
นายวชิรศักดิ์ ติยะวิสุทธิ์ศรี
นักวิชาการศึกษา
นางสาวภาพร คหินทพงศ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวรมิตา บรรจง
นักวิชาการการเงิน
นางสาวอาภรณ์รัตน์ ทองวนานนท์
นักวิชาการการเงิน
นายธานินทร์ เสาน้อย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

บุคลากรช่วยปฏิบัติราชการ

นางสาวกชกร ศรีจักร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพรรณวดี โกษฐา
นักวิชาการศึกษา
นายมานพ เผือกหอม
พนักงานทั่วไป

บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงาน

นางสาวจรีดา สุขันที
ผู้ช่วยอาจารย์
นางสาวฟ้าใส ใจเบิกบาน
ผู้ช่วยอาจารย์
นางสาวนิภาพร มาโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววินัย โสไกร
พนักงานทั่วไป