นางณิชนันทน์ บุญอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพานเพชร พุฒพวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพจนีย์ กลีบสัตบุตร
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธิณัฐดา โรจมณี
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวประภัสสร สว่างเนตร
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวยมณา ประจงมูล
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนภัสวรรณ อินอิ่ม
นักจัดการงานทั่วไป

นายปิยมิตร ศรีหนองโปร่ง
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกมลวรรณ เฮ้าเฮง
นักจัดการงานทั่วไป

นายรัตพร ยกบุญมา
นักจัดการงานทั่วไป

นายกรณัฐ จัตวานิล
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุภารัตน์ เชื้ออ่อน
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรมิตา บรรจง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอาภรณ์รัตน์   ทองวนานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวภาพร คหินทพงศ์
นักวิชาการศึกษา

นายตรัสนัยย์ กันจรรยา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกชกร ศรีจักร์
นักวิชาการศึกษา

นายณพิชญ์ ลาภอิ่มทอง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวจรรยา นพรัตน์
นักวิทยาศาสตร์

นายวันชัย วีรภามภูมิ
นักวิทยาศาสตร์

บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

นางสาวรุ่งนภา เอี่ยมหน่าย
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรรณวดี โกษฐา
นักวิชาการศึกษา

บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน

ว่าที่ร้อยตรีวัลยาภรซ์ จันทร์เสน่ห์
นักวิทยาศาสตร์

บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน

นางสาววินัย โสไกร
พนักงานทั่วไป

นายผัด อุตตุ้ย
พนักงานทั่วไป