นางณิชนันทน์ บุญอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายฤชาทร ศิริผล
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพจนีย์ กลีบสัตบุตร
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธิณัฐดา โรจมณี
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวประภัสสร สว่างเนตร
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวยมณา ประจงมูล
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนภัสวรรณ อินอิ่ม
นักจัดการงานทั่วไป

นายปิยมิตร ศรีหนองโปร่ง
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกมลวรรณ เฮ้าเฮง
นักจัดการงานทั่วไป

นายรัตพร ยกบุญมา
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรมิตา บรรจง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอาภรณ์รัตน์ ทองวนานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวภาพร คหินทพงศ์
นักวิชาการศึกษา

นายตรัสนัยย์ กันจรรยา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกชกร ศรีจักร์
นักวิชาการศึกษา

นายวันชัย วีรภามภูมิ
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวจรรยา นพรัตน์
นักวิทยาศาสตร์

นายพานเพชร พุฒพวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าที่ร้อยตรีจิรวิทย์ โชติมัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเทวัญ ตั้งแสงประทีป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

บุคลากรช่วยปฏิบัติราชการ

นางสาวรุ่งนภา เอี่ยมหน่าย
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรรณวดี โกษฐา
นักวิชาการศึกษา

บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน

นางสาววินัย โสไกร
พนักงานทั่วไป

นายผัด อุตตุ้ย
พนักงานทั่วไป

นางสาวสุภารัตน์ เชื้ออ่อน
นักจัดการงานทั่วไป