หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
(Bachelor of Science Program in Disaster Management)

   
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพื่อผลิตบัณฑิต “นักจัดการสาธารณภัย” หรือ “นักกู้ภัย” หรือ “นักดับเพลิงอาชีพ” ที่มีคุณลักษณะ
    (1) มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ พอเพียง มีวินัยและความรับผิดชอบ เคารพในศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็นมนุษย์
    (2) มีความรอบรู้ในศาสตร์การจัดการสาธารณภัย สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเหมาะสม
    (3) มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ สามารถปฏิบัติการและจัดการกับภัยทุกประเภท มีความสามารถในการวางแผน การบัญชาการ การป้องกัน การประสานงานกับเครือข่าย การระงับสาธารณภัย และการฟื้นฟูหลังเกิดภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
    (4) มีความเข้าใจและทักษะในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สืบค้นข้อมูล การเผยแพร่และการนำเสนอผลงาน
    (5) มีความสามารถเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภัยทุกประเภทได้ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในบทบาทของชุดเผชิญเหตุที่ต้องปฏิบัติการในที่เกิดเหตุ และชุดวางแผนที่เน้นวิชาการ การวางแผน และการบริหารจัดการ  
          
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
    1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
    2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
    3.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาเป็นปริญญาตรีที่สอง
    4.มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

โครงสร้างหลักสูตร 
   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
การคัดเลือกเข้าศึกษา
ข่าวรับสมัครนักศึกษา คลิ๊ก

แนวทางในการประกอบอาชีพ
   ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพด้านการจัดการสาธารณภัยในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การพัฒนาเอกชน โดยลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานด้านการปฏิบัติทางด้านสาธารณภัย งานให้คำปรึกษา วางแผนโครงการ ออกแบบ ควบคุม ป้องกัน ลดและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในเขตเมือง รวมถึงวางแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และสาธารณภัย ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตัวอย่างลักษณะงานที่รองรับบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา อาทิ
1) นักวิชาการด้านสาธารณภัย 
2) นักดับเพลิงอาชีพ
3) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
5) นักกู้ภัย 
6) อาจารย์ หรือนักวิจัย
   
                      สอบถามรายละเอียดที่
                       อ.อจิรา เที่ยงตรง
                
                    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  
                     มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
              3 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
                  โทร: 02-241-6568