มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เนื้อเพลง
มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช
สถาบัน ประสิทธิ์ประสาท ความรู้ยิ่งใหญ่
เทิดพระนาม พระจอมจักรี มิ่งขวัญปวงไทย
พวกเราทุกคน ภูมิใจ เทินทูนบูชา

มุ่งมั่นสืบสาน เพื่อพัฒนามหานคร
เมืองอมร สร้างเมือง สร้างคนพัฒนา
เพิ่มพูนความรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา
หวังพัฒนา นำพา ชีวี ก้าวไกล

*ด้วยจิตอาสา จิตสาธารณะ
พร้อมเสียสละ ทุ่มเท อุทิศกายใจ
เพื่อเกียรติภูมินวมินทร์ เราพร้อมก้าวไป
ไม่หวั่นไหว อุปสรรคใดๆ ปัญหานานา

**เราจะเดินตามรอย พระยุคลบาท
ใช้ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม นำหน้า
ซื่อสัตย์ อดทน เข็มแข็ง ใช้สติ ปัญญา
พร้อมสร้างเสริม พลังศรัทธา ลูก นมร.

(ซ้ำ * , **)

หลอมพลังปัญญา พัฒนาชีวี
คุณธรรม ความดี และความเพียงพอ
เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต ลูก นมร.
เพื่อประโยชน์สุขชาว กทม. และปวงชนชาวไทย