วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุขภาพ (โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ)

“สถาบันวิชาการแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้นำเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและชุมชนเขตเมือง”

สถาบันวิชาการแห่งกรุงเทพมหานคร หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ภายใต้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งอยู่ในกำกับของกรุงเทพมหานคร

ผู้นำเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หมายถึง สามารถสร้างองค์ความรู้หรือแนวความคิดใหม่ จากการจัดการความรู้ การวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถชี้นำความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

สุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและชุมชนเขตเมือง หมายถึง การผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและงานวิจัย ที่มุ่งเน้นตองสนองปัญหาสำคัญ ตามความต้องการของประเทศและชุมชนในเขตเมือง

พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุขภาพ (โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ)

“สร้างองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตและให้การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการจัดการสาธารณภัยในเขตเมือง ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม คุ้มค่า โดยชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริมค่านิยมจิตสาธารณะ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร”