วิสัยทัศน์   

สถาบันวิชาการแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้นำความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและชุมชนเขตเมือง

          สถาบันวิชาการแห่งกรุงเทพมหานคร หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ภายใต้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ซึ่งอยู่ในกำกับของกรุงเทพมหานคร

          ผู้นำความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หมายถึง สามารถสร้างองค์ความรู้หรือแนวความคิดใหม่ จากการจัดการความรู้ การวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถชี้นำความเปลี่ยนแปลง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

          ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและชุมชนเขตเมือง หมายถึง การผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และงานวิจัย ที่มุ่งเน้นตอบสนองปัญหาสำคัญ ตามความต้องการของประเทศและชุมชนในเขตเมือง


พันธกิจ

สร้างองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตและให้การบริการวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ การจัดการสาธารณภัย ในเขตเมือง ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม คุ้มค่า โดยชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมค่านิยม จิตสาธารณะ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร