พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุขภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 5 ด้าน

1. การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อสร้างบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของกรุงเทพมหานคร สังคม และ ประเทศ
2. การพัฒนาเครือข่ายและสร้างสรรค์งานวิจัยด้านศาสตร์เขตเมือง
3. การบริการวิชาการเพื่อประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศชาติ
4. การทำนุบำรุง ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุขภาพ

สถาบันหลักระดับชาติในการสร้างองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีที่สนับสนุนศาสตร์เขตเมือง และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ค่านิยมของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุขภาพ

NMU-VIP

: Networking Contribution       หมายถึง   มุ่งสร้างเครือข่าย

: Morality Focus                       หมายถึง   ใส่ใจจริยธรรม

: Ultimate Goal for Students   หมายถึง   นำความสำเร็จสู่นักศึกษา

: Visionary Leading                  หมายถึง   พาองค์กรด้วยวิสัยทัศน์

I  : Innovation Development       หมายถึง   พัฒนาเพื่อวัตกรรม

: Personnel Valuing                 หมายถึง    ธำรงคุณค่าแห่งบุคลากร