มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตระหนักถึงการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจึงปรับปรุงและจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นใหม่ที่ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่างๆ และกำหนดเนื้อหาสาระในแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และสอดคล้องกับปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และเป็นไปตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นอกจากนี้ ได้กำหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีแนวคิดให้การเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีเนื้อหาที่มีลักษณะบูรณาการในระหว่างศาสตร์ต่างๆ ทั้งในกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการสร้างทักษะให้นักศึกษาทั้งในด้านอารมณ์ สังคม การพัฒนาตัวเอง พื้นฐานวิชาชีพ ทักษะการดำรงชีพ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเรียนการสอนในหลากหลายวิชานอกจากเป็นการบูรณาการในเชิงเนื้อหาแล้ว ยังเป็นการบูรณาการกระบวนการเรียนการสอน โดยให้มีคณาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชาร่วมเป็นทีมอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้เกิดการบูรณาการเนื้อหาวิชา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของวิชา อาทิ การเรียนรู้แบบ Problem-based learning (PBL) การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย (Research-based learning) หรือการสอดแทรกกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน (Activity-based learning)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีภาวะผู้นำ เข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรู้ และภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจ ในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน และสังคม และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านการทำงาน ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการปรับตัว ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเรื่องการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ทักษะการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ และทักษะการบริหารจัดการ

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหมวดศึกษาทั่วไป รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปริญญาตรีที่สอง

การประเมินผลการเรียน
นักศึกษาต้องสอบได้เกรด A, B+, B, C+, C, D+ หรือ D จึงถือว่าสอบผ่าน ถ้าสอบได้เกรด F ถือว่าสอบไม่ผ่าน ถ้าเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตร นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าเป็นวิชาเลือกนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาอื่นแทนวิชาที่สอบไม่ผ่านได้

Facebook Fanpage : การศึกษาทั่วไป NMU
Google Site : General Education NMU