ผศ.ดร.ธีตา ศรีคช
อาจารย์ / หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ

ผศ.ดร.อารียา จิรธนานุวัฒน์
อาจารย์ 

นพ.พิชยุตม์ วัฒนปรีชานนท์
อาจารย์

อาจารย์สุวัฒน์ สุขสวัสดิ์
อาจารย์

ดร.ธัญนุช ประเสริฐสกุล
อาจารย์

อาจารย์สุรีย์พร ทองสันทัด
อาจารย์

อาจารย์ฝนทิพย์ พงษ์สิน
อาจารย์

อาจารย์ชูพล พรหมสุทธิรักษ์
อาจารย์

ดร.ทนพ.วัชระ สร้อยคำ
อาจารย์

นพ.อิศร ภูมิเนาว์นิล
อาจารย์

อาจารย์โชติรส ธ.น.ตื้อ
อาจารย์

อาจารย์ฉวีวรรณ สระสงค์
อาจารย์

อาจารย์กนลา ชาญวิรัตน์
อาจารย์

ดร.นัชชา ผลพอตน
อาจารย์

อาจารย์ณัฐวดี บุริบัน
อาจารย์

อาจารย์กัลยรัตน์ ก้าหรีมล๊ะ
อาจารย์ผู้ช่วย