ดร.นพ.กวิน ติยวัฒน์
หัวหน้าภาควิชา/อาจารย์

พญ.จุฬณี สังเกตชน
อาจารย์

ดร.ดวงพร เทพมณี
อาจารย์

ดร.นพดล อมรเวช
อาจารย์

อาจารย์เอกศักดิ์ ศิลากุล
อาจารย์

อาจารย์ปราโมทย์ ภาภักดี
อาจารย์

พญ.รสกร คล้ายอ่างทอง
อาจารย์

ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ หมื่นบุญมี
อาจารย์

ดร.ทองพิทักษ์ ฮวบบางยาง
อาจารย์

นาวาเอกสมมาตร์ เนียมนิล
อาจารย์

อาจารย์นที รื่นวิชา
อาจารย์

ดร.กีรติ ศรีประไหม
อาจารย์

อาจารย์อจิรา เที่ยงตรง
อาจารย์

อาจารย์นิธิพนธ์ น้อยเผ่า
อาจารย์

อาจารย์ธนาวุฒิ กันหา
อาจารย์ผู้ช่วย

อาจารย์ฟ้าใส ใจเบิกบาน
อาจารย์ผู้ช่วย

อาจารย์ฑาริกา มหายศนันท์
อาจารย์ผู้ช่วย